Partizip II od czasowników, które składają się z kilku przedrostków?

Jak utworzyć imiesłów czasu przeszłego od czasowników, które składają się z kilku przedrostków?

 

Bildschirmfoto 2019-06-06 um 09.39.28

1. Przedrostek nierozdzielnie złożony + przedrostek rozdzielnie złożony = czasownik nierozdzielnie złożony

beauf

beaufsichtigen (beaufsichtigt, beaufsichtigte, hat beaufsichtigt)

beauftragen (beauftragt, beauftragte, hat beauftragt)

beab

beabsichtigen (beabsichtigt, beabsichtigte, hat beabsichtigt)

beein

beeindrucken (beeindruckt, beeindruckte, hat beeindruckt)

beeinflussen (beeinflusst, beeinflusste, hat beeinflusst)

benach

benachrichtigen (benachrichtigt, benachrichtigte, hat benachrichtigt)

benachteiligen (benachteiligt, benachteiligte, hat benachteiligt)

bevor

bevorzugen (bevorzugt, bevorzugte, hat bevorzugt)

wyjątek: bevorstehen (steht … bevor, stand … bevor, hat/ist bevorgestanden)

verab

verabschieden (verabschiedet, verabschiedete, hat verabschiedet)

verabfolgen (verabfolgt, verabfolgte, hat verabfolgt)

veran

veranlassen (veranlasst, veranlasste, hat veranlasst)

verankern (verankert, verankerte, hat verankert)

veraus

verausgaben (verausgabt, verausgabte, hat verausgabt)

verauslagen (verauslagt, verauslagte, hat verauslagt)

verein

vereinnahmen (vereinnahmt, vereinnahmte, hat vereinnahmt)

vereinbaren (vereinbart, vereinbarte, hat vereinbart)

 

2. Przedrostek nierozdzielnie złożony + przedrostek nierozdzielnie złożony = czasownik nierozdzielnie złożony:

verun

verunglücken (verunglückt, verunglückte, ist verunglückt)

verunfallen (verunfallt, verunfallte, ist verunfallt)

 

3. Przedrostek rozdzielnie złożony + przedrostek nierozdzielnie złożony = czasownik rozdzielnie złożony:

  1. tylko pierwszy przedrostek się rozdziela
  2. Partizip II bez ge-

abbe

abbekommen (bekommt … ab, bekam … ab, hat abbekommen)

aber

aberkennen (erkennt … ab, erkannte … ab, hat aberkannt)

abver

abverlangen (verlangt … ab, verlangte … ab, hat abverlangt)

anbe

anbehalten (behält … an, behielt … an, hat anbehalten)

aner

anerkennen (erkennt … an, erkannte … an, hat anerkannt)

anerbieten (erbietet … an, erbot … an, hat anerboten)

anver

anvertrauen (vertraut … an, vertraute … an, hat anvertraut)

aufbe

aufbewahren (bewahrt … auf, bewahrte … auf, hat aufbewahrt)

vorbe

vorbereiten (bereitet … vor, bereitete … vor, hat vorbereitet)

vorbehalten (behält … vor, behielt … vor, hat vorbehalten)

vorent

vorentscheiden (entscheidet … vor, entschied … vor, hat vorentschieden)

vorenthalten (enthält … vor, enthielt … vor, hat vorenthalten)

vorver

vorverlegen (verlegt… vor, verlegte … vor, hat vorverlegt)

vorverpacken (verpackt … vor, verpackte … vor, hat vorverpackt)

 

4. Przedrostek rozdzielnie złożony + przedrostek rozdzielnie złożony = czasownik rozdzielnie złożony

Partizip II z ge-

davon

davonlaufen (läuft … davon, lief … davon, ist davongelaufen)

heraus

herausfinden (findet … heraus, fand … heraus, hat herausgefunden)

herausbekommen (bekommt … heraus, bekam … heraus, hat herausbekommen)

vorbei

vorbeikommen (kommt … vorbei, kam … vorbei, ist vorbeigekommen)

vorbeiblicken (blickt … vorbei, blickte … vorbei, hat vorbeigeblickt)

nebenher

nebenherlaufen (läuft… nebenher, lief … nebenher, ist nebenhergelaufen)

nebenherfahren (fährt … nebenher, fuhr … nebenher, ist nebenhergefahren)

nebenhergehen (gehe … nebenher, ging … nebenher, ist nebenhergegangen)

nebenherziehen (zieht … nebenher, zog … nebenher, ist nebenhergezogen)